دوربین اسپید دام
دید در شب تا شعاع 80 متر
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 540TVL
زوم اپتیکال 36 برابر
افزودن به سبد خرید
دوربین اسپید دام
دید در شب تا شعاع 80 متر
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 540TVL
زوم اپتیکال 23 برابر
افزودن به سبد خرید
دوربین مینی اسپید دام
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 700TVL
زوم اپتیکال 10 برابر
استاندارد بدنه IP66
افزودن به سبد خرید
دوربین اسپید دام
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 600TVL
زوم اپتیکال 36 برابر
استاندارد بدنه IP66
افزودن به سبد خرید
دوربین اسپید دام
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 600TVL
زوم اپتیکال 23 برابر
استاندارد بدنه IP66
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت سقفی/دیواری
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 700TVL
لنز متغیر 2.8mm تا 12mm
دید در شب تا شعاع 70 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت سقفی/دیواری
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 700TVL
لنز ثابت 3.6mm یا 6mm
دید در شب تا شعاع 40 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت سقفی/دیواری
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 700TVL
لنز ثابت 3.6mm
دید در شب تا شعاع 25 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین دام سقفی
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 700TVL
لنز متغیر 2.8mm تا 12mm
دید در شب تا شعاع 40 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین دام سقفی
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 700TVL
لنز ثابت 3.6mm
دید در شب تا شعاع 20 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین دام سقفی
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 600TVL
لنز ثابت 2.8mm
دید در شب تا شعاع 20 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت سقفی/دیواری
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 700TVL
لنز متغیر 2.8mm تا 12mm
دید در شب تا شعاع 60 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت سقفی/دیواری
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 600TVL
لنز متغیر 2.8mm تا 12mm
دید در شب تا شعاع 30 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت سقفی/دیواری
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 600TVL
لنز ثابت 3.6mm
دید در شب تا شعاع 20 متر
افزودن به سبد خرید
دوربین دام سقفی
مخصوص فضای باز
تفکیک خطی 650TVL
لنز متغیر 2.8mm تا 12mm
دید در شب تا شعاع 60 متر
افزودن به سبد خرید
صفحه از 2 مورد در صفحه