توپولوژی های شبکه

توپولوژی شبکهتعریف توپولوژی (Topology):
نحوه چینش و اتصال رايانه ها و اجزاء شبکه به یکدیگر و به عبارت دیگر طرح ساختار فيزيكي شبكه را توپولوژی شبکه می گویند.

انواع توپولوژی:
  • توپولوژی خطی (BUS): در این توپولوژی، کامپیوترها به صورت خطی و همگی به یک کابل متصل می گردند. در توپولوژی خطی کامپیوتر اول و آخر به هم متصل نیستند.

  • توپولوژی حلقوی (Ring): در این توپولوژی کامپیوتر ها به صورت یک دایره بسته به هم متصل هستند و هر کامپیوتر به کامپیوتر بعدی خود متصل است. داده ها برای رسیدن از کامپیوتر مبدا به کامپیوتر مقصد باید از تمام کامپیوتر های مابین، عبور کنند.

  • توپولوژی ستاره ای (Star): در این توپولوژی کامپیوتر ها به یک سوییچ (switch) یا هاب (Hub) که در مرکز شبکه قرار دارد متصل می شوند. امروزه توپولوژی ستاره ایی بیشترین کاربرد را در شبکه های کامپیوتری دارد.