برای طراحی یک سیستم دوربین مداربسته باید موارد زیر را به عنوان اطلاعات اولیه در اختیار داشته باشیم:
  1. پلان ساختمان و محوطه یا نقشه محل نصب دوربین ها
  2. فضاهایی که قرار است تحت پوشش قرار بگیرند
  3. وضوح تصویر مورد نیاز

پس از به دست آوردن نقشه محل و یا بازدید حضوری از محل نصب دوربین ها، باید بررسی های لازم بابت محل قرارگیری دوربین ها صورت گرفته تا بتوان با حداقل تعداد دوربین، حداکثر پوشش را ایجاد نمود.نقشه محل نصب دوربین

برای مثال، فرض می کنیم نقشه محل نصب دوربین ها یک سالن با ابعاد 20 در 15 متر باشد (حدود 300 متر مربع) که چهار ستون در فضای میانی سالن قرار گرفته است (در اکثر سوله های صنعتی و یا انبار ها با چنین فضایی مواجه می شویم). می خواهیم بک پوشش 100% برای این مکان ایجاد نماییم به طوری که نقطه کوری در محل باقی نماند.

جانمایی دوربین ها:
نحوه قرارگیری دوربین ها باید به شکلی باشد که تا جای ممکن، شعاع دید دوربین ها با یکدیگر همپوشانی داشته و هر دوربین حداقل در تصویر یک دوربین دیگر دیده شود. این امر باعث کاهش ضریب خطا و افزایش امنیت در هنگام خرابکاری های عمدی (دستکاری دوربین توسط افراد) می شود به نحوی که نزدیک شدن و یا لمس یک دوربین توسط فرد خرابکار، توسط دوربین دیگری قابل مشاهده و تصویر برداری خواهد بود.
بنا بر این، جانمایی دوربین ها به شکل زیر صورت خواهد گرفت:
همانطور که در شکل ملاحظه می کنید، هر دوربین توسط حداقل یک دوربین دیگر دیده شده و شعاع دید تمام دوربین هابا یکدیگر همپوشانی مناسبی دارد.